Anständiga arbeten leder människor ut ur fattigdom

Woman - Varje sömmare är specialiserad inom ett särskilt sömnadsområde som de behärskar fullt ut. På så sätt fortlöper produktionen mest effektivt och med så få misstag som möjligt.

Avskaffa fattigdomen

Ingen fattigdomMASCOT har produktion i länder där fattigdom är en utmaning. Genom att erbjuda bra och anständiga arbeten med en motsvarande lön bidrar vi till att höja levnadsstandarden i dessa områden. I Laos lever 22,7 % av befolkningen i extrem fattigdom. I Vietnam är siffran 2,6 %. MASCOT bygger löpande ut produktionen i Laos så att vi kan anställa fler och vara med och reducera antalet människor som lever i extrem fattigdom. Ofta rekryteras de anställda i fabriken från de omkringliggande byarna, där den extrema fattigdomen finns. För att reducera medarbetarnas omkostnader och öka deras personliga säkerhet erbjuder MASCOT dessutom daglig transport mellan fabriken och deras by.

Jämställdhet mellan könen

JämställdhetDet femte globala målet fokuserar på att uppnå jämställdhet mellan könen och att kvinnor och flickors rättigheter och möjligheter ska stärkas globalt.

Över 2 400 av MASCOT:s anställda arbetar utanför Europa där ojämlikheterna mellan könen i samhället generellt sett är störst. Här ses till exempel en skev fördelning mellan könen vad gäller hälsa, medbestämmande och yrkesverksamhet.

På MASCOT:s fabriker i Vietnam är 86 % av de anställda kvinnor. I Laos är 81 % av de anställda på MASCOT:s fabrik kvinnor. MASCOT:s policy är naturligtvis att alla anställda ska ha samma möjligheter, samtidigt som det alltid är de bäst kvalificerade personerna som anställs, utan hänsyn till kön. Med flertalet kvinnliga anställda reducerar vi ojämlikheterna mellan könen eftersom yrkesverksamhet bidrar till att öka jämställdheten. Tillgång till verksamhetens fria läkarklinik gör också att kvinnornas tillgång till bättre hälsa ökar.

Anständiga arbeten och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtHos MASCOT investerar vi kraftigt i innovation och marknadsutveckling. Båda delarna skapar tillväxt vilket i sin tur skapar en mer produktiv sysselsättning, eftersom MASCOT investerar i både teknologi och ledningssystem. Detta gäller inte minst i vår produktion i Vietnam och Laos.

För MASCOT:s anställda i Vietnam och Laos ökar lönerna procentuellt sett mycket mer än de europeiska lönerna år för år. På det sättet bidrar vi på MASCOT inte bara till att minska ojämlikheterna över gränserna. Vi bidrar också till att öka lönenivån generellt i de områden där vi har våra fabriker. Med det goda arbetsklimatet som vi erbjuder våra anställda höjer vi också arbetsstandarden i lokalområdet generellt, eftersom andra arbetsgivare i området annars skulle förlora anställda. Vi skapar anständiga arbeten och ger andra aktörer i lokalområdet incitament till att göra detsamma. 

10 years - MASCOT® - Press

Vi anställer ”mascottare”. 

Läs mer:

Produktion