Miljöpolitik i MASCOT:s egna fabriker

  Ca 75 % av de arbetskläder som vi skickar ut till kunderna är tillverkade på våra egna fabriker i Vietnam och Laos. Här lever vi fullt upp till de lokala myndigheternas miljöpolitik, industrizonens politik och miljöaspekterna i SA8000.

  Produkterna tar form-seamstress-Laos

  Miljöpolitiken är således baserad på dokument gällande arbetssäkerhet, miljökodex och miljökonsekvensutvärdering samt SA8000-handboken under Social Accountability SA8000: 2014, som har metoder för kontroll och hantering av framför allt normalt avfall och farligt avfall.

  Fabrikerna är certifierade enligt SA8000 under Social Accountability International (SAI), www.sa-intl.org.

  Läs mer

  Statliga bestämmelser

  Ministeriet för naturresurser och miljö reglerar i detalj allt om miljön: farligt avfall, normalt avfall, periodisk miljöövervakning, rapportplan, miljökonsekvensutvärdering m.m.

  Industrizonernas politik

  MASCOT:s fabriker ligger i officiella, etablerade industrizoner som är godkända av statliga departement i Vietnam och Laos. Alla har policyer och kontroller gällande avfallshantering. Rensning av avloppsvatten utförs av industrizonerna och övervakas av miljöagenturer. MASCOT registrerar avloppsvattnet (hushållsavfall och industriellt avloppsvatten till laboratorietest) och vattenförbrukning.

  Normalt avfall - Farligt avfall - Truck

  MASCOT:s hantering av avfall

  Normalt avfall

  Allt normalt avfall klassificeras och sorteras i olika behållare: tyg, papper, tråd, skadade lastpallar, skadade papplådor (endast om de är så skadade att de inte kan återanvändas) och delar från förstörd utrustning utan farliga komponenter. Allt sorteras och certifierade avfallsföretag hämtar avfallet efter beskrivna procedurer 2–3 gånger per vecka. Annat normalt avfall såsom matavfall hanteras också enligt beskrivna procedurer. Det utförs tillsyn över avfallshanteringen, och om det förekommer något oregelmässigt rapporteras det till ledningen. Allt avfall som kan återanvändas hämtas av företag vi har kontrakt med, och återanvänds. Till exempel blir de avskurna tygbitarna från produktionen hämtade med återanvändning i åtanke. Allt återanvändbart avfall rapporteras i en rapport som är uppdelad i olika material: Bomull, nylon, trasor, papper, komposit och trä. Allt rapporteras separat.

  Farligt avfall

  Mängden farligt avfall på MASCOT:s egna fabriker är begränsad, eftersom produktionen primärt gäller sömnad. Allt farligt avfall klassificeras och sorteras i separata behållare: till exempel kasserad olja, trasor eller material som har absorberat farligt avfall, metallbehållare, däribland behållare med målarrester, bläck, medicinskt avfall (däribland vassa föremål), kasserade batterier, kasserade elektronikdelar och elektronik.

  Behållare för farligt avfall är tydligt märkta med innehållet på engelska samt vietnamesiska/lao. Endast personer som är utbildade i hantering och insamling av farligt avfall får hantera och samla in detta och överföra det till avfallscontainrar. Utbildade säkerhetsrepresentanter har ansvar för att kontrollera avfallscontainrarna och övervaka den exakta mängden, och dessa personer är också ansvariga för överföring av farligt avfall till en auktoriserad avfallsuppsamlare.

  Arbetsmiljö

  MASCOT har fiber- och dammreduktionssystem. Arbetsplatsen är ren och fin och rengörs kontinuerligt under loppet av dagen. Arbetstemperaturen regleras med luftkonditionering till en maximal inomhustemperatur på 27 °C och en fuktighet på 65 %, och det är en bra ventilation. Buller mäts och hålls på en acceptabel nivå. MASCOT tränar alla anställda på att spara på vatten, energi, papper och att hålla arbetsplatsen säker och prydlig.