SA8000

  Som en av Europas största privatägda tillverkare av arbetskläder är det viktigt att MASCOT tar sitt sociala ansvar på allvar.

  Vietnam - Hälsa för de anställda - people eating lunch

  Förutom att fokusera på det sociala ansvaret på huvudkontoret väster om Silkeborg fokuserar MASCOT också på att uppfylla sitt etiska, sociala och miljömässiga ansvar ute i världen, bland annat i vår produktion i Vietnam och Laos, som båda två är SA8000-certifierade.

  SA8000 är den mest erkända internationella standarden för socialt ansvar

  SA8000 är en kontrollerbar certifieringsstandard som baseras på internationella arbetsplatsnormer enligt Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention om barnets rättigheter. Den kännetecknar företag som har de anställdas rättigheter och välmående i fokus. Ett företag som är SA 8000-certifierat garanterar en säker och trygg arbetsmiljö och erbjuder goda arbetsvillkor enligt de lokala förhållandena.

  Vietnam - SA8000 PDF Laos - SA8000 PDF

  SA8000-certifieringen är viktig för MASCOT då den visar för omvärlden att arbetsförhållandena i våra fabriker i Vietnam och Laos är säkra och trygga. En säker arbetsmiljö och bra arbetsförhållanden för de anställda hjälper till att höja arbetsmoralen, skapar pålitliga samarbetsavtal med underleverantörer och förbättrar kommunikationen mellan ledningen och de anställda.

  Företag som har SA8000-certifierats kan visa och dokumentera att de

  inte använder sig av barnarbete

  inte använder sig av barnarbete

  inte använder sig av tvångsarbete

  inte använder sig av tvångsarbete

  har bra en arbetsmiljö anpassad efter lokala förhållanden

  har bra en arbetsmiljö anpassad efter lokala förhållanden

  har föreningsrätt

  har föreningsrätt

  inte utövar diskriminering

  inte utövar diskriminering

  inte använder sig av tvångsarbete

  ger rimliga arbetstider och löner till anställda

  Hälsa och säkerhet

  Hälsa och säkerhet

  har ett effektivt ledningssystem med kontroll av sina underleverantörers arbetsförhållanden.

  har ett effektivt ledningssystem med kontroll av sina underleverantörers arbetsförhållanden.

  I och med SA8000-certifieringen understryker företaget att de vill avskaffa barnarbete. MASCOT vill försäkra att alla anställda utvecklas och hjälpa dem att upprätthålla en god levnadsstandard. SA8000-certifieringen av MASCOTs fabriker i Vietnam och Laos bevisar för samarbetspartner och kunder att det råder bra och trygga arbetsförhållanden på fabrikerna.

  Fyra årliga kontroller för SA8000

  I MASCOT:s produktion i Laos och Vietnam utförs kontroller av externa parter två gånger om året. Den ena är ett annonserat besök, medan revisionsteamet på den andra årliga kontrollen kommer oanmält. Varje kontroll genomförs mycket grundligt och tar vanligen två till tre hela dagar varje gång, på varje plats. Under varje kontroll undersöks många olika dokument och kontrakt, och grundliga inspektioner utförs på plats, intervjuer med anställda samt kontroller via fackföreningen och de lokala myndigheterna. Dessutom genomförs två kompletta interna kontroller två gånger om året av MASCOT:s eget Social Performance Team som inspektion, träning och förberedelse inför de två externa kontrollerna. Certifikatet förnyas var tredje år.

  MASCOT tar sitt sociala ansvar på allvar

  SA8000 försäkrar inte bara att företaget följer några bestämda etiska och sociala riktlinjer, utan poängterar också att företaget har ett ansvar för sina leverantörer. Med SA8000 förpliktar man sig också att kontrollera sina underleverantörers etiska, sociala och miljömässiga ansvar. MASCOT genomför fortlöpande kontroller och inspektioner enligt MASCOTs riktlinjer, och underleverantörer granskas i förhållande till gällande regler. Med sin SA8000-certifiering visar MASCOT att en bra arbetsmiljö, inget barnarbete, jämställdhet och en bra lön och arbetsförhållanden har stor betydelse för företaget.

  Läs MASCOTs rapport om socialt ansvarstagande i produktionen

  Fortlöpande kontroller av externa certifieringsbyråer

  Företag som har en SA8000-certifiering kontrolleras regelbundet av en extern, internationell certifieringsbyrå. Hos MASCOT tycker vi att det är viktigt med externa granskare då det ger våra kunder och samarbetspartner en garanti för att MASCOT följer riktlinjerna och arbetar för att ge våra anställda de bästa förutsättningarna för en bra arbetsmiljö.