Att vara anställd på MASCOT

  MASCOT är ett internationellt företag med anställda i cirka 20 länder. På huvudkontoret i Danmark sitter 400 anställda av fler än 15 nationaliteter och med daglig kontakt med kunder över hela världen. Vill du vara med i laget?

  Företagskulturen

  På MASCOT präglas företagskulturen av ett starkt engagemang och en lösningsinriktad flexibilitet som gynnar kunden. Säkerställande av hög kvalitet och tillfredsställande av kundens behov är huvudfokus för MASCOT:s anställda.
  De anställdas kompetens består av mer än bara goda fackmässiga kunskaper. Som anställd på MASCOT ska man vara självständig och ansvarsmedveten. Det ställs höga krav och ges ett stort ansvar till enskilda anställda. MASCOT är väl medvetna om att det är de anställdas uppförande, inställning, utbildning, kunskap och erfarenhet som utgör MASCOT:s sammanlagda kompetens.

  De anställda

  Företagets anställda är den allra viktigaste resursen eftersom endast en kompetent och välutbildad medarbetarstab kan föra och vidareutveckla företaget för att kunna möta framtida utmaningar. Vi anställer och utvecklar alla anställda med grund i deras potential och uppnådda resultat och belönar efter insats och i synnerhet efter resultat.
  Kännetecknande för alla anställda är stort engagemang, flexibilitet och disciplin i arbetet. Det ska också vara kännetecknande för företaget att alla uppför sig etiskt riktigt såväl internt som externt.
  Vi strävar efter att alla personliga och yrkesmässiga intressen tillfredsställs så långt det är möjligt så länge de stämmer överens med företagets intressen och mål.
  Endast när alla arbetar tillsammans emot företagets mål kan vi nå framgång och uppnå vårt mål på lång sikt. Därför uppmanas alla anställda till att vidareutveckla sig personligen och yrkesmässigt inom sina respektive arbetsområden – bland annat genom utbildning – och alla anställda kommer att få stöd med detta från företaget.

  Mångfald

  MASCOT:s anställda utför många olika arbetsfunktioner tillsammans och har många olika nationaliteter, utbildningar och bakgrunder. Gemensamt för alla är en professionell inställning till arbetet, flexibilitet och anpassningsförmåga. MASCOT är en arbetsplats där det finns stor utvecklingspotential och många anställda har funnits på företaget i mer än 10 år.